Nina Sundbye

kat.nr. 28, Anitra, bronse, 80 cm, kr 110000,- +5%