Nina Sundbye

kat.nr. 21 Hønse-Lovisa, bronse 45 cm, kr 48000,- +5%