Nina Sundbye

kat.nr. 26 Sirene (Amfitrite), bronse 47 cm, kr 42000,- +5%