Nina Sundbye

kat.nr. 23 Afrodite, bronse 47 cm, kr 38000,- +5%