Nina Sundbye

kat.nr. 4 Hedda Gabler, bronse 180 cm, kr 410000,- +5%